คณะวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี

042-835-224-8 ต่อ 32805

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันแต่ละรายการ

ลำดับ รายการแข่งขัน ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2 การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์
3 การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์
4 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 การสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์
6 การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์
7 การสอบแข่งขันทางคณิตศาสตร์
8 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
9 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์)

เคมี

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

10 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
11 การแข่งขันเครื่องบินพับกระดาษ
12 การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ฯ
13 การประกวดการออกกำลังกายแบบการเต้นแอโรบิก
14 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
15 การแข่งขัน IT WAIK rally
16 การประกวดแผนงานการเกษตรตามแนวพระราชดำริฯ
17 การแข่งขันตอบปัญหาทางสุขภาพ
18 การประกวดโครงงานทางคณิตศาสตร์
19 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

© 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย